Home Contact Us Tola Katoonki
Download Pashto Font
دخپریدو نیټه ٧٨ / ١ / ٦٢١  هـ ل  | 2009-06-07  م  خپرندوی : ليکوال چا پي بڼه

دعبدالله جان ملتیار شعرونه

        مست هلمند

په مست هلمند کي دي بهيږي،اوس غمجني اوښکي
پر   هر ه   ژ به  د    څپو  يې  ،  فر   يا دو   نه    پر  ا   ته
ګونګه   بورا  په  ورټ-ورټ  ژاړي   پټ  له  ځا نه سره
په   هر ګلبڼ  کي  پاڼي ،  پا ڼي   سر ه   ګلو نه   پرا  ته
                               *****
اوس  دي  دبام  له  پاسه  نه  ګرځي سپينکۍ  کو تري
ځکه  چي  ځا ی  يې، اوس  خوني    هليکو پترو  ونيو
هم دي دکلي ماښامونوته ،هاسپيني رمې نه رادرومي
تو رو  لېو  ا  نو ځا ی  په  څنګ  کي ، د  وندرو   ونيو
                                *****
د  لته    سند ر ي ،   په  ګړ  زا   کي   د  بمو  نو  و رکي
بڼونه  سوځي ، د و رېت  شوي  بلبل  چيغي  مړې   د ي
مو ږ   له   غمو ،  او  نا ور ينو ، سره   عا دت   نيو  لی
لو ی  حا ديثې  مو  دهر  جبر  او  س  پر سر سړ ې  د ي
                                *****
پويم  (حبيبه)  چي  به ته  هم  اوښکي - اوښکي  ژا ړ ې
د شمعي    ژوند  دي  په  قسمت  کښي  تل ازل  کر لی
تا  د ( کامران )  ا و لس  لپاره ، رب خواستونه  غوښتل
بيا دي   په   لپه  کښي   نن   تور  رقيب  غوبل  کر  لی
                                *****
نه  دي   باګرام  کښي  ترکي   پيغلي  اوس اتڼ  اچوي
نه   نا رنج  ګل  ته  دي، له  چينه  شاپېرۍ  را درو  مي
پر  هره   د ښته   دي   خو ني  غشي   با ران  او   ريږ  ي
نه  دي  وطن  ته  له  ختنه  ، او س  هو سۍ  را درومي
                                 *****
چي   تر    قدم  ستا  دبا با    و و،  د  اسو  نو  لا  ند  ي
له  هغه  خاور ي  اوس  را  الو زي ، لمسو ن   با دو نه
هر  تمد ون   مي  د شعو ر   له  ښا ره  کوچ  کړ ی   د ی
د   ژوند  بېړ ۍ  مي  ځنګو ي ، دغه   مجنون   با دو نه
                                  *****

تا ته   زه  څله   د انځو ر  په  ،  ژ به  حال   د ر  لېږ  د م
تاخو پرد ېس  کښي ، هم څو ځله خپل زړګی چاودلی
ضمير کا ڼه   به   دي ،  په   سوو  چيغو   څه  خبر  شي
اه !  چي  نه   چا دي ، کوم پيام  او  کوم  وصېت  منلی

په سويډن کښي مېشت پښتوپا ل افغا ن
حبيب  کا مران   صېب   ،  ته ډالۍ !


نو م ورکی مسا فر: 

ستا د غيږ ي  له  جنته ، بياپه اوښکو-اوښکو ځمه
بې  زا ر يو بې مينته ، بيا په او ښکو-اوښکو ځمه

ستا د  ميني  په  تکل  چي ، مي ودا نه  دانړۍ کړه
پا ته  نشوه  سلا مته ، بياپه اوښکو-اوښکو ځمه

د  ز ما ن  هره  سند ر ه ،  پر و ير جنو را ګو  او ړي
له دې ستړي  ريا ضته، بياپه اوښکو-اوښکوځمه

اه ! يوخوب ندی چي بيايې،وتعبيرته شپه سباکړم
له  دې  تريخه حقيقته ، بياپه اوښکو-اوښکوځمه

ستا د عشق خوږه  قيصه مي،څومره پټه- پټه ېوړه
نن   رقيب ته شوه جوته،بياپه اوښکو-اوښکوځمه

تا  نو م  ورکی  مسا فر کړم، دخپل خيال پروطنونو
د اسي نه  چي له غربته ، بياپه اوښکو-اوښکوځمه

نور دستو رو  سترګکو نه ، را ته  مه وهه  اسمانه !
 دادی  نن له دې وصلته ، بياپه اوښکو-اوښکوځمه

د دې   ښکلو په  ستايلو ، دلته هم نن ګنهګار شوم
د  بد ر نګو  له  تهمته ، بيا په اوښکو-اوښکو ځمه

دزړګي له هره ګوټه ، چي مي باسې هيڅ ګرم نه يې
نا بللی  و م   بې  سته ، بيا په اوښکو- اوښکوځمه

د فراق ناترس خبردي ، نن دسور دشپېلۍ  ږغ سو
اه !  له  د غه  قيا مته ، بيا په اوښکو-اوښکو ځمه

د ايو ځل ندی چي نور نو،دجانان کوڅې ته نه  ځم
ملتيا ر به  څو کرته ، بيا په اوښکو - اوښکو ځمه


       جلا جل :

واه ! عجب  ښکلی محفل دی  د ساقي  په لاس کي جام دی
د  خلو ت   سکو ت  معتل  د ی ، هر زاهد خيام- خيام د ی

دساقي په ښکلي لاس کي،نن پياله سپوږمۍ-سپوږمۍده
د ا د هجر  لو ی   ا جل  د ی ، د اد  وصل  لوی  پيغا م  د ی

د  جنو  ن   هر ه   نا ر ه  ز ما د   د ر د و نو   يو  ا هنګ   د ی
عقلمند  د لته   مهمل   دی ،  مستا نه  ښکلی  ما ښا م د ی

د  فراق  ځنځير ما تيږ ي، په  محفل کي شرنګا شرنګ دی
چي  وی - وی  په واه ! بدل  دی ، دې هوس ته مي سلام دی

هو !  زه  د اسي  چو لا وه  يم  ، چي د جام  پرځای خم غواړم
ډير مي څښلی تريخ  زول  دي، بل ساقي  راته رام - رام دی

و  لي  غا ښ  چيچې    ر قيبه  ،  ملتيا ر ته   پر څه   با ند ي
د ا  احسان  دجلاجل دی ، چي ترڅنګ يې ناست ګلفام دی
                                   
تور کا ڼی :

د  ا د  ما تم   ډ کي   شېبې   به  ا ه !  تر کله  ر ا ځي
بد ر  نګ  لا سو نه  به  لا نو ر څو تر کابله  ر ا ځي

هغه  تو ر کاڼی چي  پلاس کي،تور  زمان  ګرځا وه
ما وې !  ضرور به دا يو ورځ  ترشيش محله  را ځي

چي  مي  د او ښکو په باران ، دهيلو بڼ سمسورکړ
نن   يې  غو نچو  ته  د ا ها ړ خو ني  منګله  ر ا ځي

چي  او ر ېدل  يې  د خوږ من زړګي،وروستی خوځښت وي
هغه  خبر مي  هر ه  ور ځ  ، له  ورا ن  بور جله  راځي

د ژ و ند  پر څا نګه يې خزان ، دمرګ کېږدۍ و هلې
د  جنا ز  و  ډ  که   و ږ   مه  ،   له   هر ه   ګله   ر ا  ځي

کو مه   ا ړ تيا  ا وس د نا ترس مهال د نخښي نشته
د   جبر  غشی   مي   ر  سا   تل   تر کو  ګله   ر  ا  ځي

چي   د زخمي  زړه  پرها ر ونه  مي  ټکور  ترې  اخلي
د ا مسيحا وږمې  دي  ورو –  ورو  له اور بله  راځي

چي   مين   زړه   يې  د نيمذال  بهار، په ياد رنځيږي
د ا  نر ۍ   سا ند  ه   له   هغه  و ير جن   بلبله   ر ا ځي

و ر ک   سبا و و ن   مو ملتياره  ! چيري  بيا ونه  ليد
نا  پا  يه   شپې   د ي  لا  تر  ا و سه  يوه  پربله  را ځي


    ګنګاـ

دسپوږمۍ غوندي مي اوسې،دخيالونو  په اسمان کښي
ما  له   ځا نه   سره   يو سې ، د خيا لونو  په   ا  سمان  کښي

د  ر ڼا  په   قدم   راشې   تل   د  ستو   رو     په  څېر    مسکه
جلو  ګره   د  تيا  رو  سې  ،  د خيالونو   په   اسما  ن   کښي

هم  غزل   شې   هم   سندره   ،  هم   مست  ترنګ  د ربابونو
هم  الهام   د نيمو  شپو سې  ، د خيالونو  په  اسمان کښي

ته   ويدا  يې ، ته  سوما  يې، ته   د ميني  کلک  ايمان  يې
د  ګنګا د سيند  لامبو سې  ، د خيالونو  په  اسمان   کښي

د  پر هر  سينې   درشل   ته   ستا   يا د ونه   مرهم    راو ړ ي
تل   تسل   دخوږو  زړو سې  ، دخيالو نو  په  اسمان  کښي

چي  دعشق  په انتهار کښي ،داوروستۍ ارمان هم درکړم
په  اېثار  به   مي   بيا پوسې  ، د خيالونو په   اسمان  کښي

که   محفل   ته   جانان   راغلی ،  خدايږو ته  هم  چوف ربابه
بيا  به  ، خپله   په   نغمو سې ، د خيالونو  په  اسمان  کښي

که   په   جام   کښي   د سرو  ملو  حو ر ي   وو  ينې   زا هد ه
تو به   ګار  به  له  تو بو  سې  ، د خيالونو  په  اسمان  کښي

ملتيار    د  ر پسي   ګورم  ،  تل  لمر ين  - لمر ين   جا نا نه
ته  نهام   تر تورو غرو  سې ،  دخيالونو  په   اسمان   کښي

   هسک منا ر

ستاپه خيال کي چي تل ورک وم،تادريادنکړم هيڅکله
که   رنځو ر وم  که روغ رک  وم، تادريادنکړم هيڅکله

چي د ژوند پرهره پاڼه، يې ستا نوم اځغی-اځغی  وو
د يو داسي  ګل  محک  وم ، تا در يادنکړم  هيڅکله

چي دې تورو اوږدو شپوته،څولمرين څراغونه راوړي
زه  د  هغه  سهار څرک  وم ، تا در ياد  نکړ م  هيڅکله

چي تل ستادپلونو نښي،په خپل وران زړګي کي ساتي
هغه   لا ر  هغه   سړ ک   و م ، تا در ياد  نکړم  هيڅکله

هر ه   ژ به   د څپو  مي  ،  ستا  په   ياد ټپه  -  ټپه   و ه
هم  امو  وم    هم  اټک   وم ، تاد رياد  نکړم  هيڅکله

لايو څوخزاني د ښتي ، د  وږ مو  په روح ژوندۍ  وې
هم   پغمان   هم  هنه  وړک  وم، تا دريادنکړم هيڅکله

چي دميني وهرلمونځ ته ،دي تل هسک منار ولاړوم
د د يد ن  هغه  مزدک و م ، تاد ر  يا د نکړ  م  هيڅکله

خوله  پر خوله به ګرځېدمه ، دبې دردو په  محفل کي
د مغرو ري  خندا کړک  و م ، تادرياد  نکړم  هيڅکله

د د ې  چو پو  رڼو  ستورو، ښکالو هم راتله  غوږو ته
ملتيار   د ر پسي  څک  و م ، تا د رياد نکړم هيڅکله


ګو  نګ  ا نځو ر

د ر نه  تللی  په   بل لور  يم ، په يا د و نو کي مي نغا ړه                                  
ستا د ميني ګونګ انځور يم ، په رنګونوکي مي نغا ړه                                 

ما  د ژوند  په سيکه واخست  د رنه عشق ،خوتا رانکړ                                  
د  شهيد ي    بو را پو  ر يم ،  په  ګلو نو کي  مي  نغا  ړه                                  

تل   له   يخ  کنګله   ز ړه   نه ، د يو  ښکلي ا لهام  اخلم                                    
د ا رغند  د څپو  شو ر  يم  ،  په  رګو نو کي  مي نغا ړه                                    

د خليل  له  خاورو جوړ يم،ا ې نمرود- نمرود ښايسته                                     
ا ز مو يلی  د ي  هر اور  يم ، په  ا و رو نو کي مي نغاړه                                    

تل  د   خلګو  پر خلو ګر ځم ،  ستا د ميني  ا فسا نه  يم                                     
هېرمي نکړې زوړفولکلور يم، په نکلو نوکي مي نغاړه                                     

پا م   په   ژ  به  د   ټپو  مي  ز مز مه   نکړ ې  ښکلو کي                                       
د ر قيب  د لاسه   ترو ر يم ، په  رمزو نو کي  مي  نغاړه                                       

چي  په  تو ر د تور مغل د ي ، پرېکړه  کړې د تالا ن ده                                        
 راځه  ستا د زوکړي کو ر يم ، په  بمو نو کي مي  نغا ړه                                        

هسي  نه  چي !  ز ه  يو شعر  يم ، له  يو غمه  ځېږ ېد لی                                       
ملتيا ر ه  يو  ټکو ر  يم ،  په  د ر د و نو کي   مي   نغاړه                                       

ملتیار   

بېرته شاته

Webmaster[at]benawa.com Design by: Benawa Network Copyright © Lekwal.com 2005